Love for Dansk Pind Union

§ 1. Navn, hjemsted og grundlæggelse

Stk. 1. Unionens navn er Dansk Pind Union (DPU).

Stk. 2. Unionens hjemsted er den kommune, hvor Unionens vicepræsident for økonomi har bopæl.

Stk. 3. Unionen er stiftet 14. marts 2012 af Jonathan Geisler, Thomas Hjermitslev, Anders Kielsholm og Rasmus André Bach Sørensen.

§ 2. Formål

Stk. 1. DPUs formål er som dansk pinds almennyttige enhedsorganisation at repræsentere dansk pind officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk pind både nationalt og internationalt. Dette formål søges blandt andet nået ved

 • At udskrive nationale turneringer
 • At arrangere landskampe
 • At varetage uddannelsen af spillere, ledere, dommere og trænere
 • At udgive regler for pind og give bindende fortolkninger af disse

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der i forvejen har et tilhørsforhold til Unionens aktiviteter. Tilhørsforhold kan eksistere gennem tidligere deltagelse i Unionens aktiviteter som deltager eller hjælper.

Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til vicepræsidenten for økonomi med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

Stk 4. Hovedbestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der arbejder mod Unionens formål eller i øvrigt skader Unionens virke.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Lokalunioner og klubber

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan tildele lokalunioner retten til at organisere sporten i afgrænsede geografiske områder under Dansk Pind Union.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tildele klubber status som anerkendt pindklub. En anerkendt pindklub forpligter sig til at arbejde for Unionens formål og følge Unionens regler for sporten. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anerkendte pindklubbers pligter og rettigheder, herunder evt. kontingentbetaling.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er Unionens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst to ugers varsel ved brev, e-mail eller opslag på fælles kommunikationsplatforme med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter for lokalunioner, pindklubber og øvrige foreninger samt personer med relation til sporten til at deltage på generalforsamlingen uden stemmeret.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Præsidentens beretning om Unionens tilstand
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Godkendelse af budget, herunder eventuel ændring af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Dirigent og referent forestår stemmeoptællingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst ⅓ af medlemmerne fremsætter en skriftlig begrundet anmodning om det over for præsidenten. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til præsidentens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Stk. 3. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Eventuelt

§ 7. Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Unionens daglige ledelse udgøres af hovedbestyrelsen, der består af op til syv medlemmer.

Stk. 2. Stifterne af Unionen er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen og virker frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med præsident, vicepræsident for økonomi (kasserer) og øvrige vicepræsidenter og tillidsposter, som hovedbestyrelsen finder fornuftige.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan uddelegere dele af sin kompetence til sine medlemmer eller udvalg nedsat for at varetage afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Præsidenten indkalder og leder hovedbestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når præsidenten skønner det nødvendigt, eller mindst fire medlemmer af hovedbestyrelsen fremsætter ønske om det over for præsidenten.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Unionens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Unionens regnskab føres af vicepræsidenten for økonomi, der tillige fører Unionens medlemsregister.

Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4. Regnskabet godkendes af bestyrelsen inden fremlæggelse på generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler

Stk. 1. Unionen tegnes af præsidenten og vicepræsidenten for økonomi i forening. For beløb under 2000 kr. behøves alene godkendelse fra præsidenten eller vicepræsidenten for økonomi.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med ⅔ flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af Unionen kan kun finde sted med ⅔ flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Unionens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der kommer Unionens medlemmer til gode. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 12. Datering

Således vedtaget på Unionens generalforsamling den 3. marts 2018.