Regler for Pind

§1 Udstyr

Stk. 1 – Gærdet er to kævler el. mursten, der ligger parallelt. Hver har en længde på ca. 30 cm. og en bredde på ca. 15 cm.

Stk. 2 – Pinden er ca. 30 cm. lang og har en diameter på ca. 3-4 cm.

Stk. 3 – Pind-pinden er ca. 1,5 m. lang og har en diameter på 3-4 cm.

§2 Banen

Stk. 1 — Banen udgøres af et kvadrat på ca. 10*10 pind-pind-længder (ppl.), der mærkes op på græs el. grus. Området indenfor kvadraterne er marken. Gærdet placeres på tværs på midten af den ene side, der dermed defineres som gærdelinien, mens den modsatte linie er baglinien. De øvrige sider, er sidelinierne. Derudover er der to linier på banen. Forsvarslinien er en cirkel med en radius på 1 ppl. fra midten af gærdet. Sikkerhedslinien er en cirkel med en radius af 2 ppl. fra gærdet.

Stk. 2 — Spilleren, der løfter og forsvarer gærdet (gærdespilleren), må ikke overtræde forsvarslinien. Spillerne på udeholdet må ikke overtræde sikkerhedslinjen mens pinden er i spil.

Stk. 3 — Banen kan alternativt have form som en ligebenet trapez, hvor gærdelinien er kortere end baglinjen.

§3 Hold

Stk. 1 — Der spilles i to hold á 5-8 spillere således at hvert hold som udehold har lige mange spillere på banen. De resterende spillere er reserver.
Stk. 2 — Der er et indehold og et udehold, der skifter plads efter reglerne i §10.
Stk. 3 — På udeholdet er der fri udskiftning. På indeholdet løfter spillerne efter tur.
Stk. 4 — Hvert hold har en anfører.

§4 Formål

Stk. 1 — Spillets formål er at score flere point end modstanderen. Kun indeholdet kan score point. Udeholdet skal forsøge at give indeholdet en ”død”, så holdene skifter plads.

§5 Forløb

Stk. 1 — Inden spillet påbegyndes slår anførerne plat og krone om hvilket hold der starter inde.

Stk. 2 — Efter møntkastet fordeler udeholdet sig i marken og første spiller fra indeholdet går til gærdet for at løfte. Spillet forløber derefter i faserne løftning, forsvar og pointudmåling som beskrevet i §6, §7 og §8, indenfor ture, beskrevet i §9.

Stk. 3 — En kamp varer 30 minutter eksklusiv pauser. Den igangværende tur, som det er beskrevet i §9, spilles dog færdig inden kampen er slut.

§6 Løft

Stk. 1 — Et løft udføres ved placere pind-pinden under pinden, som ligger på gærdet, og derefter løfte pind-pinden, så pinden løftes ud i marken.

Stk. 2 — Det er forbudt at 1) klikke, dvs. at slå til pinden med pind-pinden el. 2) løfte pinden bag gærdelinien. I begge tilfælde må gærdespilleren løfte om og får en fejl. Tre fejl giver en “død”.

Stk. 3 — Når pinden er løftet ud skal udeholdet forsøge at gribe den inden den rammer jorden. Hvis det lykkes er gærdespilleren ”død”. Hvis ikke, skal en af spillerne fra udeholdet (kasteren) samle pinden op og kaste den mod gærdet fra det sted hvor pinden ligger stille. Hvis pinden lander indenfor sikkerhedslinien, kastes den fra kanten af denne.

§7 Forsvar

Stk. 1 — Gærdespilleren skal efter vellykket løftning forsvare gærdet. Kasteren kaster pinden mod gærdet. Gærdespilleren skal med pind-pinden prøve at forhindre pinden i at ramme 1) gærdet el. 2) egne ben under knæet, hvis gærdespilleren står mellem kasteren og gærdet. Hvis pinden rammer en af delene, er gærdespilleren “død”.

Stk. 2 — Det er tilladt at ramme gærdespillerens ben under knæet, men formålet med denne regel er at forhindre gærdespilleren i at anvende sine ben til at forsvare gærdet, ikke at kasteren skal kaste efter benene.

Stk. 3 — Hvis gærdespilleren slår pinden ud i marken må udeholdet forsøge at gribe den inden den rammer jorden. Hvis det lykkes er gærdespilleren ”død”. Hvis ikke, scores der point.

Stk. 4 — I det tilfælde pind-pinden går i stykker byttes denne ud med en ny pind-pind af tilsvarende længde inden evt. pointoptælling. Hvis pinden går i stykker er det den del, som er tættest på gærdet, der tæller som pinden. Pinden udskiftes inden næste løft.

§8 Point

Point tælles ved at indeholdet med pind-pinden måler afstanden mellem gærdet og der, hvor pinden er landet efter forsvar. Antallet af hele pind-pind-længder i den korteste lige linie fra kanten af gærdet til nærmeste ende af pinden er lig antallet af point.

§9 Tur

Stk. 1 — En tur er perioden mellem skift, som beskrevet i §10.

Stk. 2 — Den første tur begynder ved kampens start. Efterfølgende ture begynder ved skift.

Stk. 3 — En tur varer maksimalt 5 minutter. Hvis gærdespilleren er i færd med at løfte eller forsvare når tiden er gået, slutter turen når der enten er en “død” eller pointudmålingen er foretaget. Tiden for en tur starter forfra ved skift.

Stk. 4 — Dommeren kan vælge at standse tiden midlertidigt, eksempelvis i forbindelse med skader. Ligeledes kan dommeren justere tiden, hvis det skønnes nødvendigt, eksempelvis hvis en pointopmåling har taget ekstraordinært lang tid.

§10 Skift

Holdene skifter plads 1) når tiden for en tur ender, som beskrevet i §9, og 2) når indeholdet får anden “død”. Følgende giver en ”død”:

  • Hvis pinden løftes over sidelinien og nedslagstedet samtidig ikke er bag baglinien.
  • Hvis pinden gribes af udeholdet under såvel løft som forsvar.
  • Hvis pinden rører gærdet el. gærdespillerens ben under knæet, mens denne forsvarer gærdet.
  • Hvis gærdespilleren på noget tidspunkt under løftning og forsvar overtræder forsvarslinien.
  • Hvis gærdespilleren laver tre fejl i træk jf. §6.

§11 Dommeren

Stk. 1 — Officielle kampe under Dansk Pind Union dømmes af en dommer udpeget af Unionen.

Stk. 2 — Dommeren kan have meddommere. Det er dog altid hoveddommeren der har det sidste ord hvis dommerne er uenige.

Stk. 3 — Det er dommerens ansvar at spillet følger reglerne i dette regelsæt. Dommeren holder styr på tiden og vurderer f.eks. om pinden “klikker” ved løft el. om gærdet el. gærdespilleren bliver ramt i forsvarsfasen. Dommerens afgørelser kan ikke appelleres.

§12 Usportslig opførsel

Stk. 1 — Alle spillere bør udvise god sportsånd under spillet.

Stk. 2 — Dommeren kan vælge at bortvise spillere, der udviser usportslig opførsel.

Stk. 3 — Dommeren vurderer hvad der i det konkrete tilfælde er usportslig opførsel. Følgende er eksempler på usportslig opførsel:

  • At kaste pinden mod andre dele af gærdespillerens krop end benene under knæet.
  • At kaste pinden unødvendigt hårdt (“tyre”) mod gærdespillerens ben.
  • At brokke sig til dommeren over dennes kendelser.
  • At dække gærdet med andre dele af sin krop end benene.

§13 Særlige regler for Danmarksmesterskabet

Stk. 1 — Ender en kamp i de indledende runder med pointlighed er der straffepind, jf. stk. 3.

Stk. 2 — Hvis semifinale, finale el. bronzekamp ender uafgjort fortsætter den aktuelle tur og den samlede kamptid forlænges med 10 min. Hvis ikke der derefter er fundet en vinder, spilles der straffepind jf. stk. 3.

Stk. 3 — Ved straffepind skiftes holdene til at forsvare gærdet. Hvert hold forsvarer gærdet tre gange på skift. Spillerne på de enkelte hold skiftes til at repræsentere sit hold. Et succesfuld forsvar giver holdet et point.

§14 Gyldighed og ændring af reglerne

Stk. 1 — Disse regler gælder for alle officielle kampe i turneringer under Dansk Pind Union.

Stk. 2 — Dansk Pind Unions juridiske komité kan til enhver tid ændre reglerne.